Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Společnost Ziehl-Abegg s.r.o., jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuj e o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji infor mační povinnost o Vašich právech v souvislosti se  zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Ev ropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna  2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvis losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohy bu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“). 

ZIEHL-ABEGG s.r.o.
Škrobárenská 485/14, Trnitá, 617 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45113
IČ 26914433
dále jen (“Správce“) 

Naše kontaktní údaje
Oprávněná osoba na úseku osobních údajů: Ing. Pavel Halabala, jednatel
Tel +420 606 724 403
E-mail: pavel.halabala(at)ziehl-abegg.cz 

Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro nás velmi důležité a umožňují nám chránit. Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?
Shromažďujeme o Vás identifikační, kontaktní a platební údaje 

 • jméno a příjmení, titul 
 • adresa bydliště/sídla 
 • adresa elektronické pošty 
 • telefonní číslo 
 • bankovní účet 

 Jak jsme získali Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás či od Vašeho zaměstnavatele, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků, jako je např. portál www.justice.cz, administrativní registr ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí. 

Proč a za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje? 
Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť  je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění našich veřejnoprávních povinností.

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme a zpracováváme za účelem uzavření smlouvy, nákupů, dodání zboží a služeb, jakož i pro realizaci díla a dodání na určené místo, řešení odpovědnosti za vady, komunikaci s Vámi a pro plnění povinností určených zákonem, zejména ve vztahu k archivaci dokumentů a účetnictví. Osobní údaje zpracováváme rovněž i pro účely zasílání reklamních prospektů a newsletterů, za tímto účelem jsme Vás zařadili do naší databáze zákazníků a obchodních partnerů. Tyto nabídky však zasíláme výjimečně, a  to pouze tehdy, pokud jste našim zákazníkem.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely případného reklamačního či soudního řízení. 

Na základě jakého právního titulu (důvodu) zpracováváme Vaše osobní údaje? 
a) 
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo se chystáme uzavřít.
b)    Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti, neboť zákony nám ukládají povinnost archivovat některé dokumenty, zejména daňové doklady. Tuto povinnost nám ukládá zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
c)    Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy dále náš oprávněný zájem. Osobní údaje zpracováváme pro rozesílání reklamních sdělení a kontaktování Vás s nabídkou další spolupráce, a pro vyřízení reklamačního řízení. Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat, a to i po skončení smluvního vztahu, pro případné soudní řízení. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku – bližší informace jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu, nezapomeňte si je přečíst!
d)    Právním základem pro zpracování osobních údajů může být i souhlas, například tehdy, pokud byste chtěli odebírat obchodní sdělení, ale dosud jste nebyli našim klientem. Nebo například v případě, že bychom chtěli pořizovat fotografie z našich akcí. Souhlas v takovém případě není součástí obchodních podmínek, ale vždy si od Vás případně souhlas vyžádáme samostatně. Souhlas můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese: pavel.halabala@ziehl-abegg.cz, případně písemně na naší adrese uvedené výše.

Předávání osobních údajů třetím osobám 
Osobní údaje jsou, pro zajištění výše popsaných účelů, předávány třetím subjektům a jsou jimi zpracovávány, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem. Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým jsou osobní údaje předávány a jsou jimi zpracovány, jsou:

 • mateřská společnost Ziehl-Abegg SE a společnosti v rámci podnikatelského uskupení / koncernu, kterého jsme členem. Tyto osoby mají přístup pouze k osobním údajům týkající se zakázek, nových projektů, poptávek a akviziční činnosti Ziehl-Abegg s.r.o.  
 • externí advokát 
 • pojišťovna v případě pojistné události 
 • účetní kancelář z důvodu zpracování účetnictví 
 • IT technik z důvodu zajištění plynulého chodu informačních systémů 
 • přepravce pro předání a doručení Vaší zásilky 

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy, inspektoráty, Policie ČR, soudy či jiné příslušné úřady a orgány státní správy v případech, kdy je nám tato povinnost uložena obecně závaznými právní předpisy.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Google Tag Manager 
Z důvodů transparentnosti vás chceme upozornit, že používáme Google Tag Manager. Nástroj Google Tag Manager neshromažďuje sám žádné osobní údaje. Tag Manager nám ulehčuje zapojení a správu našich tagů. Tagy jsou malé kódy, které slouží mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, záznamu působení online reklamy a sociálních kanálů, nastavení remarketingu a zaměření na cílové skupiny, stejně jako testování a optimalizaci webových stránek. Používáme Tag Manager pro služby společnosti Google, Google Analytics a GA Audience. Pokud jste provedli deaktivaci, Google Tag Manager tuto deaktivaci zohlední. Další informace k nástroji Google Tag Manager naleznete na:
www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Jak dlouho si ponecháme Vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budou trvat účinky práv a povinností ze smlouvy.

Po skončení smluvního vztahu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let z titulu oprávněného zájmu, případně jeden rok po uplynutí promlčení doby, podle toho, která z těchto dob je delší.

Pokud nám zákon ukládá povinnost archivovat Vaše osobní údaje po určitou dobu, budou tyto osobní údaje archivovány a uloženy nejdéle po dobu stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je ale pro uzavření a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost vzhledem k účetním dokladům zpracovávat Vaše osobní údaje. Pokud byste nám osobní údaje neposkytli, nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu. 

Jak se můžete bránit proti zpracování osobních údajů námi? 
Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, máte možnost uplatnit Vaše práva, o kterých Vás informujeme níže. Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, posta(at)uoou.cz.

Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, pokud je zpracováváme pro náš oprávněný zájem, kterým je nejčastěji zasílání obchodního sdělení, vedení databáze klientů a pro případné soudní řízení. Osobní údaje po vznesení námitky nezpracováváme, pokud Vám neprokážeme, že naše důvody pro zpracování převažují nad Vašimi důvody, nebo údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku můžete vznést buď na adrese uvedené výše, nebo e-mailem na: pavel.halabala(at)ziehl-abegg.cz 

Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, kam spadá i zasílání obchodních sdělení, nebudeme posuzovat naše oprávněné zájmy a Vaše údaje zpracovávat nebudeme.

Jaká jsou Vaše práva? 
1.    Právo na informace
Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje. K tomuto slouží tento dokument, který právě čtete. Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování. Pokud byste chtěli získat jakékoli další informace, kontaktujte nás na e-mailu: pavel.halabala(at)ziehl-abegg.cz.

2.    Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost. V případě, že chcete využít tohoto práva, kontaktujte nás prosím na e-mailu: pavel.halabala(at)ziehl-abegg.cz.

3.    Právo na opravu
Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech, na smlouvách, objednávkách, případně v administraci zkontrolovali Vaše osobní údaje. V případě, že tyto dokumenty nemáte k dispozici či v případě jakýchkoli nesrovnalostí nás prosím kontaktujte na e-mailu: pavel.halabala(at)ziehl-abegg.cz. Obratem Vaše osobní údaje opravíme.


4.    Právo na výmaz (být zapomenut)
Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud: 

 • osobní údaje již nejsou potřebné 
 • odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělil 
 • vznesete námitky proti zpracování
 • osobní údaje zpracováváme protiprávně 
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

5.    Právo na omezení zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud: 

 • budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti 
 • je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití 
 • osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 
 • vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebnaše oprávněné zájmy nad dalším zpracování osobních údajů 

6.    Právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

V případě zájmu o přenositelnost nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: pavel.halabala(at)ziehl-abegg.cz.

7.    Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. U nás neprobíhá automatizované rozhodování ani profilování.

8.    Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku
Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta(at)uoou.cz.

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést buď na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na: pavel.halabala(at)ziehl-abegg.cz.

9.    Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

10.  Právo odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Souhlas můžete odvolat na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na pavel.halabala@ziehl-abegg.cz. 

Cookies
Informace o námi používaných cookies a jejich funkcích najdete v našich pokynech ke cookies.