Tietosuojaseloste

Yksityisyydensuoja on meillä Ziehl-Abeggilla tärkeä asia. Haluamme sinun tuntevan olosi turvalliseksi jättämällä henkilötietojasi meille. Henkilötietojasi suojaamiseksi olemme valmiita toteuttamaan kaikki kohtuulliset toimenpiteet. Ziehl-Abegg hoitaa kaikki henkilötietojen hallinnan EU: n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

Henkilötietovastuu ja yhteys
Ziehl-Abegg Finland Oy (Y-tunnus 1969397-8) on vastuussa henkilötiedoista ja käsittelee ne  yksityisyysdensuojan mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai haluat käyttää mitä tahansa oikeuksia joita sinulla on rekisteröitynä EU:n tietosuojamääräyksen (2016/679), GDPR: n mukaisesti, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tietosuoja(at)ziehl-abegg.fi, tai soittamalla numeroon 010 4006800 tai lähettämällä meille allekirjoitetun kirjeen alla olevaan osoitteeseen.

Tietosuoja
Ziehl-Abegg Finland Oy
Olarinluoma 11
02200 Espoo.

Lainsäädännön määritelmiä

Henkilötieto
Mikä tahansa tieto, joka liittyy luonnolliseen henkilöön. Ratkaisevaa on se, että tieto voidaan yhdistää elossa olevaan henkilöön joko sellaisenaan tai muihin tietoihin yhdistettynä. Tavallisia henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja henkilötunnus.

Arkaluontoiset henkilötiedot
Henkilötiedot, jotka ovat luonteeltaan arkaluontoisia;

  • Rotu tai etninen alkuperä
  • Poliittiset mielipiteet
  • Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
  • Ammattiliiton jäsenyys
  • Geneettiset tiedot
  • Biometriset tiedot luonnollisen henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
  • Terveyttä koskevat tiedot
  • Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

Käsittely
Toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti.

Rekisterinpitäjä
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. 

Henkilötietojen käsittelijä
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Ei voi vaikuttaa käsittelyn tarkoituksiin ja keinoihin.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely 

Asiakkaat
Ziehl-Abegg käsittelee asiakkaiden tietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tarvittaessa titteli. Tiedot ovat tarpeen liikesuhteiden ylläpitämiseksi. Tietoja saadaan suoraan asiakkailta liiketapahtumien yhteydessä tai ottaessasi meihin muuten yhteyttä. Lisäksi tietoja saadaan kolmansilta osapuolilta. Säilytettäviä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, esim. sähköpostien lähettämiseen. Jos et halua vastaanottaa markkinointiviestejä, voit ottaa meihin yhteyttä ja pyytää, että sinut poistetaan markkinointiviestien vastaanottajalistalta.

Toimittajat
Ziehl-Abegg käsittelee toimittajien tietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tarvittaessa titteli. Tiedot ovat tarpeen liikesuhteiden ylläpitämiseksi. Tiedot saadaan suoraan toimittajalta liiketapahtumien yhteydessä.

Työntekijät ja konsultit
Käsittelemme työntekijöidemme henkilötietoja, joita olet itse antanut Ziehl-Abeggille, kun olet solminut työsuhteen tai hakenut vapaita työpaikkoja taikka ilmaissut olevasi kiinnostunut työskentelemisestä meille. Tietoja ovat muun muassa nimi, osoite, sähköpostiosoite, henkilötunnus, palkka- ja tilitiedot, omaisten yhteystiedot sekä tarvittaessa sähköisen ajopäiväkirjan tiedot. On mahdollista, että Ziehl-Abeggin on tarpeen käsitellä myös arkaluontoisia henkilötietojasi, kuten esimerkiksi poissaolojen syitä, jotta voimme täyttää velvollisuutemme työnantajana.

Google Tag Manager
Avoimuuden takia ilmoitamme, että käytämme Google Tag Manager -työkalua. Google Tag Manager ei tallenna yksittäiseen henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja. Meidän kannaltamme Tag Manager helpottaa tagiemme integrointia ja hallintaa. Tagit ovat pieniä koodinpätkiä, jotka on tarkoitettu muun muassa verkkosivuston liikenteen ja käyttäjien käyttäytymisen mittaamiseen, verkkomainonnan ja sosiaalisen median vaikutuksen seuraamiseen, uudelleenmarkkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä verkkosivustojen testaukseen ja optimointiin. Käytämme Tag Manager -työkalua Googlen Google Analytics- ja GA Audience -palveluihin. Jos olet estänyt tietojesi käytön, Google Tag Manager huomioi eston. Lisätietoa Google Tag Manager ‑työkalusta: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Tarkoitus ja oikeusperuste
Ziehl-Abeggin perusperiaatteena on, että emme käsittele henkilötietoja, jotka voivat loukata yksittäisten henkilöiden yksityisyydensuojaa. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin ja alla mainittujen oikeusperusteiden perusteella.

Käsittely, joka on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen suorittamiseksi
Kun asiakkaiden henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen suorittamiseksi, käsittelyn perusteena on sopimuksen suorittaminen.

Henkilötietoja täytyy käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden noudattamista varten. Jos meidän täytyy käsitellä muita henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamisen yhteydessä, käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Tässä yhteydessä olemme arvioineet, että rekisteröidyn edut ja rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole omia etujamme suurempia eivätkä ne edellytä henkilötietojen suojaamista.

<myös toimittajia="" koskevia="" henkilötietoja="" käsitellään="" samalla="" perusteella,="" jotta="" voimme="" suorittaa="" toimittajien="" kanssa="" tehdyt="" sopimukset.<="" p=""></myös></myös>

Työntekijöiden henkilötietoja käsitellään pohjimmiltaan tästä syystä. Käsittelyn tarkoituksena on suorittaa oma osamme työntekijän kanssa tehdystä työsopimuksesta.

Käsittely markkinointitarkoituksiin sekä laadunvarmistusta ja liiketoiminnan analysointia varten
On oikeutettu etumme hoitaa markkinointia, varmistaa laatu ja kehittää liiketoimintaamme. Jos käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin, olemme arvioineet, että rekisteröidyn edut ja rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole omia etujamme suurempia eivätkä ne edellytä henkilötietojen suojaamista. Oikeutettu etumme ei kuitenkaan perustu etujen vertailuun. Haluammekin korostaa, että markkinointia ei kohdenneta yksityishenkilöihin.

Lakisääteinen käsittely
Henkilötietoja täytyy käsitellä tapauksissa, joissa käsittelyä vaaditaan lainsäädännössä.

Suostumus
Jos henkilötietojen muuhun käsittelyyn täytyy saada sinulta kirjallinen suostumus, henkilötietoja käsitellään vasta, kun olet antanut suostumuksen.

Henkilötietojen säilyttäminen
Ziehl-Abegg säilyttää henkilötietoja ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten tiedot kerättiin, ellei lainsäädännössä muuta säädetä.

Henkilötietojesi suojaaminen
Ziehl-Abegg on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötietoja suojataan häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta pääsyltä, paljastumiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Jotta henkilötietoja voidaan varmasti käsitellä turvallisesti ja luottamuksellisesti, käytämme tietoverkkoa, joka on suojattu luvattomalta pääsyltä muun muassa palomuureilla ja salasanasuojauksella. Toimittajien kanssa on tehty sitovia salassapitosopimuksia, ja toimittajien velvollisuutena on noudattaa Ziehl-Abeggin sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen luovuttaminen
Lähtökohtana on, että henkilötietoihin saavat pääsyn ainoastaan sellaiset työntekijät ja muut organisaatioon kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat henkilötietoja työtehtäviensä suorittamista varten. Koska Ziehl-Abegg ja monet asiakkaistamme toimivat globaaleilla markkinoilla, tiettyjä tietoja saatetaan siirtää kolmansiin maihin. Tietoja siirretään kuitenkin vain, jos siirtäminen sallitaan sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä. Käsittelyn tarkoituksena on hallita kyselyjä, tilauksia ja tuotteiden ostoja ja toimituksia sekä tarjota asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneillemme parasta mahdollista palvelua. Ziehl-Abegg ei myy, luovuta tai paljasta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät, joita Ziehl-Abegg käyttää tietojen tallentamista tai verkkopohjaisia tietoteknisiä järjestelmiä varten tai jotka muutoin käsittelevät kyseisiä tietoja meidän lukuumme. Jos henkilötietojen käsittelijät käsittelevät tietoja, niiden täytyy noudattaa ohjeitamme. Henkilötietoja voidaan luovuttaa, jos sitä vaaditaan lainsäädännössä, määräyksissä tai viranomaisten päätöksissä.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus saada ilmoitus
Rekisteröidyllä eli luonnollisella henkilöllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Ziehl-Abegg käsittelee kyseisestä henkilöstä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietää, mitä tietoja

Ziehl-Abegg on hänestä rekisteröinyt. Rekisteriote toimitetaan rekisteröidyn kirjallisesta pyynnöstä. Rekisteriotteesta ei peritä maksua.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä eli luonnollisella henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan. Huomaathan, että oikeus koskee ainoastaan tosiasiallisesti tai juridisesti epätarkkoja ja virheellisiä tietoja. Ziehl-Abegg tekee toivotun oikaisun ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä eli luonnollisella henkilöllä on tietyin edellytyksin oikeus saada Ziehl-Abegg poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot. Tämä ei kuitenkaan koske henkilötietoja, jotka Ziehl-Abeggin täytyy säilyttää lainsäädännön vaatimusten perusteella tai tietyn sopimuksen suorittamista varten.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä eli luonnollisella henkilöllä on oikeus siirtää häntä koskevat henkilötiedot palveluntarjoajan vaihtamista varten. Tässä tapauksessa Ziehl-Abegg toimittaa henkilötiedot rekisteröidylle yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Rekisteröidyllä eli luonnollisella henkilöllä on aina oikeus kieltää kaikenlainen Ziehl-Abeggin suoramarkkinointi. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin päättyy.

Ziehl-Abegg tallentaa niin sanotulle ”estolistalle” niiden asiakkaiden sähköpostiosoitteet, jotka ovat kieltäneet suoramarkkinoinnin, jotta kyseisille henkilöille ei varmasti enää lähetetä uutta suoramarkkinointimateriaalia.

Käsittely, joka perustuu suostumukseen
Jos rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen tiettyä käsittelyä varten, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Tässä tapauksessa Ziehl-Abegg lopettaa kaiken käsittelyn. Huomaathan, että vaikka peruutat suostumuksen, tietojen aiempi suostumukseen perustuva käsittely ei kuitenkaan muutu laittomaksi.

Cookies – evästeet
Evästeet (cookies) ovat pieniä tietokoneelle tai laitteelle tallennettavia tiedostoja. Niiden avulla voidaan varmistaa, oletko käyttänyt verkkosivustojamme aiemmin tietokoneellasi tai laitteellasi. Evästeet auttavat tunnistamaan tietokoneesi tai laitteesi. Evästeet saattavat sisältää henkilötietoja, jos olet antanut siihen luvan tai se on teknisesti tarpeen, esim. suojattua sisäänkirjautumista varten.

 

Käyttämällä verkkosivustojamme hyväksyt evästeiden käytön ja niiden tallentamisen tietokoneellesi tai laitteeseesi. Voit käyttää verkkosivustojamme myös ilman evästeitä. Useimmissa verkkoselaimissa evästeet hyväksytään automaattisesti. Voit estää evästeiden tallentamisen estämällä evästeet verkkoselaimessa. Voit aina poistaa tietokoneellesi tai laitteeseesi tallennetut evästeet. Tarkempia ohjeita evästeiden poistamisesta on verkkoselaimen käyttöohjeissa tai tietokoneesi tai laitteesi valmistajan laatimissa ohjeissa. 

 

Jos et hyväksy kaikkia evästeitä, jotkin verkkosivustojemme toiminnoista eivät välttämättä toimi kunnolla. Lisätietoa evästeiden tyypeistä ja niiden säilytysajasta on verkkosivustollamme www.ziehl-abegg.fi kohdassa Cookies.

Mahdolliset valitukset
Suomen valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, joka vastaa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta.

Voit rekisteröitynä tehdä valvontaviranomaiselle valituksen, jos koet, että rekisterinpitäjä on loukannut oikeuksiasi.

Puhelin: 029 5666700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi