• Flügel eines Ventilators

Maskin- och systemchef (kv/m)

Översikt över uppgifter och aktiviteter

De är ansvariga för uppställning, ombyggnad och manövrering av maskiner eller system. Allt efter företagets specialisering kan dessa till exempel vara verktygs-, textil- eller tryckerimaskiner eller processtekniska system inom livsmedels- och konfektyrindustrin.

Maskin- och systemchefer förbereder arbetsförlopp, kontrollerar maskiner i provbänk med avseende på vissa funktioner och tar dem därefter i drift. Med regelbundna intervall genomför de inspektioner och utför därutöver serviceuppgifter. De fyller exempelvis på olja, kyl- och smörjmedel, byter slitdelar som packningar, filter eller slangar och ställer in spelet hos rörliga delar. De övervakar produktionsprocessen och manövrerar och styr materialflödet. Också tillämpningen av tillverkningsmetoder och genomförandet av kvalitetssäkringsåtgärder faller inom deras ansvarsområde.

De arbetar vid industriella produktionsföretag inom olika branscher. Det kan vara metallbearbetningsföretag, företag inom livsmedelstillverkning, tillverkning och förädling av textilier eller tryckeri- och pappersbearbetningsföretag. Där arbetar de oftast i tillverknings- och montagehallar.

Förutsättningar

 • Avgångsbetyg från grundskola

Utbildningens innehåll

 • Tilldelning och hantering av arbets-, drifts- och hjälpmaterial
 • Beredning av arbetsförlopp
 • Kontroll
 • Grundutbildning i manuell och maskinell spånavskiljning
 • Grunderna i styr- och reglerteknik
 • Uppställning och manövrering av produktionsanläggningar
 • Styrning av materialflödet
 • Service och kontroll av maskiner och system
 • Genomförande av kvalitetssäkringsåtgärder

Utbildningens längd

 • 2 år

Senare uppgifter

 • Manövrering av maskiner och system
 • Uppställning och ombyggnad av maskiner
 • Styrning av materialflödet
 • Service och kontroll av maskiner

Fortbildningsalternativ (yrkesvägledande)

 • Yrkeskurser och seminarier
 • REFA-utbildning
 • Lämplighetskontroll som utbildare