• Flügel eines Ventilators

Examensarbete

Företaget ZIEHL-ABEGG sätter stort värde på en välgrundad och högkvalitativ utbildning, som är en mycket viktig komponent för en optimal start i yrkeslivet. Detta gäller både den utbildning inom många olika utbildningsyrken som vi kan erbjuda inom vårt företag, samt genomförandet av ambitiösa och intensivt handledda kandidat- och master-uppsatser.

Platsansökan

  • Sedvanliga ansökningshandlingar (ansökningsbrev, CV, betyg)
  • Uppgift om önskade ämnen i ansökningsbrevet
  • Initiativplatsansökan: Ange redan i ansökningsbrevet vilken tyngdpunkt det ämnesområde som ska bearbetas bör ha
  • Vi granskar om konkreta ämnesönskemål går att genomföra
  • Ansökningen bör helst vara oss tillhanda tre till sex månader före praktikterminens/examensarbetets början

Vad vi erbjuder

  • Ämnen från praktiken och för praktiken
  • Handledningen genom en fast kontaktperson vid den avdelning som det aktuella ämnet ska bearbetas för
  • Stöd från kollegor vid angränsande avdelningar
  • Optimalt utrustade arbetsplatser

Doktorsarbeten

Vi kan i princip erbjuda möjligheter till ett industridoktorat.

Doktoranden är i sådana fall anställd inom ett lämpligt fackområde och får i första hand arbetsuppgifter som gynnar avhandlingsarbetets framåtskridande. Till hans verksamhetsområde hör då också uppgifter som kan ligga utanför ämnet.

Bedömningen av de resultat som uppnås inom ramen för doktorsarbetet görs av företaget. Allmän publicering av avhandlingsresultaten får bara ske med företagets uttryckliga medgivande.