Integritetspolicy Ziehl-Abegg Sverige AB

Personlig integritet är mycket viktigt för oss på Ziehl-Abegg. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss.  För att skydda dina personuppgifter är vi därför beredda att vidta alla rimliga åtgärder. Ziehl-Abegg utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Personuppgiftsansvar och kontakt
Ziehl-Abegg Sverige AB (org nr 556654-9548) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som uppges i denna integritetspolicy.

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har som registrerad enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen dataskydd(at)ziehl-abegg.se, ringa oss på telefonnummer 0171-858 80 eller skicka ett undertecknat brev till

Dataskydd
Ziehl-Abegg Sverige AB
Kvartsgatan 11
749 40 Enköping.

Några legala definitioner

Personuppgift
All slags information som kan hänföras till en fysisk person. Avgörande är att uppgiften kan knytas till en levande person, antingen enskilt eller i kombination med andra uppgifter. Exempel på vanliga personuppgifter är namn, adress och personnummer.

Känsliga personuppgifter
Personuppgifter som är av känslig natur;

  • Ras eller etniskt ursprung
  • Politiska åsikter
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i fackförening
  • Genetiska uppgifter
  • Biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person
  • Hälsa
  • Sexualliv eller sexuell läggning

Behandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. 

Personuppgiftsansvarig
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Har ingen kontroll över ändamålen och medlen för behandlingen.

Insamling och behandling av personuppgifter

Kunder
Ziehl-Abeggs behandling av kunders uppgifter utgörs av namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall befattning. Uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla affärsrelationer. Uppgifterna erhålls dels direkt av kunder i samband med affärshändelse eller när du tar kontakt med oss i övrigt och dels genom insamling från tredje part. De personuppgifter vi lagrar kan användas i marknadsföringssyfte t.ex. för e-postutskick. I de fall du inte önskar motta marknadsföring kan du kontakt oss och begära att bli borttagen för marknadsföringsutskick. 

Leverantörer
Ziehl-Abeggs behandling av leverantörers uppgifter utgörs av namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall befattning. Uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla affärsrelationer. Uppgifterna erhålls direkt av leverantören i samband med affärshändelse. 

Anställda och konsulter
De personuppgifter vi behandlar om dig som anställd utgår från de uppgifter du själv lämnat till Ziehl-Abegg vid anställningen eller när du söker lediga tjänster alternativt anmäler intresse för anställning hos oss. Uppgifterna utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, löne- och kontouppgifter, kontaktuppgifter till anhöriga samt i förekommande fall uppgifter i elektronisk körjournal. Ziehl-Abegg kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, som t ex frånvaroorsaker, för att kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Google Tag Manager
Av transparensskäl informerar vi om att vi använder Google Tag Manager. Google Tag Manager registrerar inte några personrelaterade data. För oss underlättar Tag Manager integreringen och administreringen av våra taggar. Taggar är små kodelement som är avsedda för bland annat mätning av trafik och besökarbeteenden, registrering av resultatet av online-reklam och verkan av sociala kanaler, skapande av remarketing och riktning mot målgrupper samt testning och optimering av webbplatser. Vi använder Tag Manager för Google-tjänsterna Google Analytics och GA Audience. Har du gjort en inaktivering, beaktas den av Google Tag Manager. För mer information om Google Tag Manager, se: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Ändamål och rättslig grund
Huvudregeln för Ziehl-Abegg är att inte behandla personuppgifter som kan leda till en hög risk för intrång i den personliga integriteten för enskilda personer. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och baserat på rättsliga grunder enligt nedan. 

Behandling som är nödvändig för att uppfylla avtal med registrerad
All behandling av kundens personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med kunden, sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra detta avtal.

Personuppgifter kommer även behöva behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Om vi behöver behandla ytterligare personuppgifter inom ramen för kundrelationen sker det med stöd av ett berättigat intresse. I denna del gör vi bedömningen att de registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter tillhörande leverantörer görs också utifrån denna grund med ändamålet att kunna uppfylla de leverantörsavtal som tecknats.

Behandling av personuppgifter rörande anställda görs slutligen utifrån denna grund med ändamålet att uppfylla vår del av anställningsavtalet med den anställde.

Behandling i marknadsföringssyfte, för kvalitetssäkring samt affärsanalys
Vi har ett berättigat intresse av att bedriva marknadsföring, kvalitetssäkring och affärsutveckling. Vid behandling av personuppgifter i dessa syften gör vi bedömningen att de registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifterna, utan att våra berättigade intressen kan motiveras utifrån en intresseavvägning. I denna del uppmärksammar vi särskilt att ingen marknadsföring sker till privatpersoner.

Behandling som vi är skyldiga att genomföra enligt lag
Vissa personuppgiftsbehandlingar kommer att behövas göras då det enligt lagstiftning krävs att detta görs.

Samtycke
Övriga personuppgiftsbehandlingar som kräver ditt skriftliga samtycke, kommer enbart utföras om samtycke först inhämtats.


Lagring av personuppgifter
Ziehl-Abegg sparar inte personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Skydd av dina personuppgifter
Ziehl-Abegg har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd. Leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Ziehl-Abeggs regler och föreskrifter för behandlingen av personuppgifter.


Utlämning av personuppgifter
Utgångspunkten är att endast behöriga arbetstagare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem. Eftersom Ziehl-Abegg och många av våra kunder arbetar på en global marknad kan vissa uppgifter komma att lämnas till tredje land. Detta görs dock bara om överföringen är laglig enligt gällande dataskyddslagstiftning. Ändamålet är administration av förfrågningar, order, inköp och leveranser av produkter samt för att kunna ge våra kunder och andra samarbetspartners vår bästa service. Ziehl-Abegg kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part med undantag för de personuppgiftsbiträden som Ziehl-Abegg anlitar för lagring av uppgifter, för webbaserade it-system eller andra hanteringar för vår räkning. För de fall personuppgiftsbiträden hanterar våra uppgifter ska de följa våra instruktioner. Personuppgifter kan komma att lämnas ut för de fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång och information
Den som är en registrerad, fysisk person har rätt att få tillgång till de personuppgifter som

Ziehl- Abegg behandlar om denne person. Den registrerade har även rätt att få besked om vilka uppgifter som Ziehl-Abegg har registrerade. Registerutdrag görs efter en skriftlig ansökan av den registrerade och det är gratis.

Rätt till rättelse
Den som är en registrerad, fysisk person har rätt att få sina felaktiga personuppgifter rättade. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter. Ziehl-Abegg ska genomföra den önskade korrigeringen utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering
Den som är en registrerad, fysisk person har under vissa förutsättningar rätt att få alla sina personuppgifter helt raderade av Ziehl-Abegg. Detta gäller dock inte för personuppgifter som Ziehl-Abegg måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal.

Rätt till dataportabilitet
Den som är en registrerad, fysisk person har rätt att få sina personuppgifter porterade för att kunna byta tjänsteleverantör. Ziehl-Abegg ska då tillhandahålla personuppgifterna till den registrerade i ett allmänt använt, maskinläsbart format. 

Rätt att tacka nej till direktmarknadsföring
Den som är en registrerad, fysisk person har alltid rätt att tacka nej till alla former av direktmarknadsföring från Ziehl-Abegg. Behandlingen av personuppgifterna i direktmarknadsföringssyfte ska då upphöra omgående.

Ziehl-Abegg sparar sedan e-postadresserna till de kunder som tackat nej till direktmarknadsföring i en så kallad ”spärrlista” för att kunna säkerställa att ingen ny direktmarknadsföring skickas ut till dem.

Behandling som grundar sig på samtycke
Har den registrerade lämnat samtycke för en specifik personuppgiftsbehandling har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. All behandling ska då avbrytas omgående av Ziehl-Abegg. Observera att ett återkallande av samtycke inte gör den behandling som tidigare skett med stöd av samtycket olaglig.

Cookies
Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator eller enhet. Personlig information kan sparas i cookies om du har godkänt detta eller om det är tekniskt nödvändigt, t.ex. för att möjliggöra skyddad inloggning.

Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används och sparas på din dator eller enhet. Du kan också läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att 

blockera cookies i din webbläsare. Du kan alltid radera cookies som redan har sparats på din dator eller enhet. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet. 

Om du inte accepterar några cookies kan det medföra att du inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder.

För mer information om våra typer av Cookies samt lagringstid, hänvisar vi till vår hemsida www.ziehl-abegg.se under rubriken Cookies.

Vid eventuella klagomål
Datainspektionen, som under 2018 kommer att byta namn, är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. 

Som registrerad har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig.

Telefon: 08-657 61 00